جریانهای سریع

جریانهای سریع
یک کار مشخص در کامپیوتر با اجرای سلسه دستورات به صورت پشت سرهم انجام می شود. این مجموعه دستورات به منظور انجام یک کار مشخص به صورت مرتب در یک فایل تهیه و تدوین می شوند.

برچسب ها: سریعجریان
  • بازدیدکنندگان:450